0918 846 327
Partizánske
info@byvajtevovlastnom.sk

Zásady spracúvania osobných údajov

Informácie poskytnuté dotknutej osobe v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov

Spoločnosť Vlastné bývanie s.r.o., so sídlom Topoľčianska 3213/23
Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, IČO 54 505 593, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 159733/B (ďalej len “Vlastné bývanie s.r.o.”) je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám ako dotknutá osoba poskytnete v súvislosti so sprostredkovaním predaja alebo prenájmu nehnuteľností a zodpovedá za Vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Vlastné bývanie s.r.o. ako prevádzkovateľ Vás týmto v súlade s ust. čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) informuje, že:

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

– meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo bankové účtu, tel. číslo, e-mailová adresa.

Účelom spracovania osobných údajov je:

– sprostredkovanie predaja/kúpy alebo prenájmu nehnuteľností a s tým súvisiacich právnych úkonov, ako uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní, rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy, vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností,

Dôvodom poskytnutia Vašich osobných údajov je Váš záujem o sprostredkovanie predaja/kúpy alebo prenájmu nehnuteľností spoločnosťou Vlastné bývanie s.r.o.

Doba spracovania osobných údajov: po dobu nevyhnutnú na sprostredkovanie predaja/kúpy alebo prenájmu nehnuteľností, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vyporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracovania osobných údajov: osobné údaje uvedené vyššie spracúvame na základe Vášho slobodného a dobrovoľného súhlasu. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou nemôže vzniknúť, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou spoločnosťou v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto skutočnosti by sme Vám nemohli sprostredkúvať nami ponúkané realitné služby. Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu ani poskytovaniu realitných služieb, avšak naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna ako keby ste nám ich poskytli.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek, a to osobne v sídle spoločnosti Vlastné bývanie s.r.o., prostredníctvom elektronickej komunikácie zaslaním na mailovú adresu info@byvajtevovlastnom.sk písomne zaslaním na adresu Vlastné bývanie s.r.o. Topoľčianska 3213/23, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01

Príjemcovia osobných údajov: Vaše osobné údaje budú poskytnuté:
– banke alebo pobočke zahraničnej banky so sídlom na území SR,
– príslušným orgánom štátnej správy, ako sú napr. okresné úrady, katastrálny odbor,
– notári v súvislosti so zriadením notárskej úschovy,
– záujemcovia o predaj/ kúpu/nájom nehnuteľností
– daňoví, účtovní poradcovia a finanční sprostredkovatelia

Prenos osobných údajov: Spoločnosť Vlastné bývanie s.r.o. nemá v úmysle preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva

1. Právo na prístup: Máte právo požadovať od spoločnosti Vlastné bývanie s.r.o. ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15), a to prostredníctvom emailu: info@byvajtevovlastnom.sk

2. Právo na opravu: Máte právo na to, aby spoločnosť Vlastné bývanie s.r.o. ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

3. Právo na vymazanie: Máte právo dosiahnuť u spoločnosti Vlastné bývanie s.r.o. ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu; d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu podľa článku 8 ods. 1. GDPR.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Máte právo požiadať, aby spoločnosť Vlastné bývanie s.r.o. obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

o ak namietate voči spracovaniu osobných údajov založenému na oprávnenom záujme obmedzíme spracovanie týchto údajov až do overenia či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,

o ak vyhlásite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, obmedzíme spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov,

o ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania Vašich osobných údajov,

o ak už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

5. Právo na prenosnosť: Ak by sa Vaše osobné údaje spracúvali pomocou automatizovaných prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, máte právo získať osobné údaje (ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

6. Právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Vlastné bývanie s.r.o. Vlastné bývanie s.r.o. nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

7. Právo namietať voči priamemu marketingu: Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

8. Právo odvolať poskytnutý súhlas: Súhlasy na spracovanie osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených.

9. Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu: máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07, Bratislava.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k automatickému individuálnemu rozhodovaniu na základe profilovania, to znamená, že Vaše osobné údaje nebudú spracovávané a analyzované iba prostredníctvom informačných technológii a podobných automatizovaných riešení, teda bez akéhokoľvek zásahu človeka. K spracovaniu osobných údajov sa nevyužívajú výlučne automatické prostriedky.

V ohľadom spracovania Vašich osobných údajov a vo veci uplatnenia práv dotknutých osôb nás môžete kontaktovať písomne na adrese sídla spoločnosti Vlastné bývanie s.r.o., na e-mailovej adrese: info@byvajtevovlastnom.sk alebo na tel.čísle: 0908 683 194.

V Bratislave, dňa 27.7.2022

Vlastné bývanie s.r.o.
Ing. Marek Bardoň, konateľ