Od 1. októbra 2019 nadobudla novela zákona kompletnú účinnosť a bola uverejnená v zbierke zákonov pod č. 212/2018 Z. z. Zavádza okrem iného skrátenie lehoty na vykonanie záznamu zo 60 na 30 dní, ale aj možnosť podať návrh na vykonanie záznamu prostredníctvom elektronického formulára.

K spomínanému zákonu sa viaže aj legislatívna úprava vyhlášky č. 461/2009 Z.z., uverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 263/ 2018 Z.z., účinnej od 1. októbra 2018.

Zo základných zmien v novele katastrálneho zákona vyberáme:

úpravy všeobecnej povahy – napríklad zavedenie legálnej definície pojmu „iná oprávnená osoba“,
precizácia kompetencií ÚGKK SR a okresných úradov na úseku katastra + nová kompetencia ÚGKK SR rozhodovať na centrálnej úrovni v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri,
• do obsahu katastra sa zavádza evidencia cien nehnuteľností,
• ustanovuje sa oprávnenie ÚGKK SR a okresných úradov spracúvať osobné údaje,
• úprava katastrálnych konaní – návrh na začatie katastrálneho konania = všeobecná úprava,
• dochádza k skráteniu niektorých lehôt v katastrálnom konaní,
• upravujú sa podmienky na zápis práv k stavbám, bytom a nebytovým priestorom,
• precizujú sa ustanovenia o oprave chyby v katastrálnom operáte a rozširujú sa prípady, kedy bude môcť okresný úrad opraviť chyby v katastrálnom operáte,
• upravujú sa jednoznačné pravidlá verejnosti katastrálneho operátu a poskytovania údajov katastra,
• zavádza sa nový výstup z katastra – súpis nehnuteľností,
• zavádza sa nová elektronická služba – sledovanie zmien v katastri nehnuteľností.

Návrh na začatie katastrálneho konania

• všeobecná právna úprava návrhu na začatie katastrálneho konania v § 24 ods. 1 katastrálneho zákona
náležitosti návrhu na vklad, či návrhu na vykonanie záznamu, vyplývajú teda z § 24 ods. 1 katastrálneho zákona
vypustená osobitná právna úprava návrhu na vklad (v niekdajšom § 30 ods. 4 katastrálneho zákona) a návrhu na vykonanie záznamu (v niekdajšom § 35 ods. 2 katastrálneho zákona)

Doručovanie fyzickej osobe

• ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuvedie adresu na doručovanie v tuzemsku, doručuje okresný úrad písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovom sídle príslušného okresného úradu; písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie (§ 25 katastrálneho zákona)

• § 25 katastrálneho zákona sa týka doručovania len fyzickým osobám

Lehoty

zavedenie osobitnej lehoty na výmaz záložného práva z doterajších 60 dní na 5 pracovných dní

skrátenie lehoty na vykonanie záznamu v prípade, že návrh bude podaný elektronicky prostredníctvom formulára, a to zo 60 na 30 dní účinnosť až od 1. októbra 2019

Oznámenie o návrhu na vklad

Pred podaním návrhu na vklad v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe môže účastník konania vyplniť oznámenie o návrhu na vklad v elektronickej podobe; ak do 90 dní od vyplnenia oznámenia o návrhu na vklad účastník konania nepodá návrh na vklad, na oznámenie sa neprihliada (§ 30 ods. 3 katastrálneho zákona)
do 30. septembra 2018: oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad
od 1. októbra 2018: oznámenie o návrhu na vklad
• oznámenie o návrhu na vklad má informatívny charakter pre okresný úrad, katastrálny odbor a nemá vplyv na poradie zápisov podľa § 41 ods. 2 katastrálneho zákona (z návrhu novely vyhlášky č. 461/2009 Z. z.)
• ak oznámenie o návrhu na vklad nie je v súlade s údajmi v zmluve a s údajmi v katastri, nepovažuje sa za prílohu návrhu na vklad (z návrhu novely vyhlášky č. 461/2009 Z. z.)
26. Slovenské geodetické dni

Prílohy návrhu na vklad

Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach.
Ďalšie prílohy návrhu na vklad:
verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje podľa § 42 ods. 3,
oznámenie podľa odseku 3 v papierovej podobe (oznámenie o návrhu na vklad),
čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka alebo čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú,
poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi, ak je účastníkom konania o návrhu na vklad právnická osoba, ktorá písomne poverí svojho zamestnanca v rámci svojej podnikateľskej činnosti podaním návrhu na vklad,
listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad,
26. Slovenské geodetické dni
• k zmluve, verejnej listine alebo k inej listine o právach k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli reálnym rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, k zmluve, verejnej listine alebo k inej listine o vecnom bremene k časti nehnuteľnosti alebo k zápisu údajov podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až 8 katastrálneho zákona je potrebné pripojiť aj geometrický plán, ak bol geometrický plán úradne overený do 30. septembra 2018 (viac v prechodných ustanoveniach)

Nahliadnutie do katastrálneho operátu

Vypustenie ustanovenia, že katastrálny operát je verejný z dôvodu nadbytočnosti ustanovenia a odstránenia výkladových problémov.
• § 68 ods. 1 účinný od 01.10.2018
Každý má právo do katastrálneho operátu nahliadať a robiť si z neho pre svoju potrebu výpisy, odpisy, náčrty alebo kópie, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Pri nahliadaní do katastrálneho operátu sa rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca, iný identifikátor sprístupňuje len osobe, ktorej sa rodné číslo alebo iný identifikátor týka.“
• Výpisy, odpisy, náčrty alebo kópie je možné robiť aj vlastnými technickými prostriedkami, napr. vlastným fotoaparátom.
Vždy je potrebné rešpektovať obmedzenia uvedené v odsekoch 2 a 3 – obmedzenia týkajúce sa sprístupnenia ceny nehnuteľnosti a obmedzenie verejnosti zbierky listín

Verejnosť zbierky listín

• verejnosť zbierky listín je naďalej obmedzená a uplatňuje sa reštriktívny výklad ustanovenia § 68 ods. 3 katastrálneho zákona.
• prístup k zbierke listín sa umožňuje taxatívne vymedzenému okruhu osôb:
a) vlastníkovi,
b) inej oprávnenej osobe (definícia v § 3a katastrálneho zákona),
c) ich právnym predchodcom a právnym nástupcom.

Na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov aj:
• osobe, ktorá vykonáva geodetické a kartografické činnosti, znalcovi z odboru geodézie a kartografie, súdu, prokuratúre, Policajnému zboru, notárovi, súdnemu exekútorovi, správcovi podľa osobitného predpisu (správca konkurznej podstaty), daňovému úradu, štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom je ÚGKK SR, Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu.

Prechodné ustanovenia

• geometrický plán bude potrebné priložiť len v tých prípadoch, kedy geometrický plán, ktorý je podkladom pre právny úkon, bol úradne overený pred nadobudnutím účinnosti tejto novely (t. j. do 30.09.2018).

• pokiaľ bude geometrický plán úradne overený po tomto dátume (t. j. od 01.10.2018), stačí, ak účastník konania v návrhu uvedie číslo úradného overenia geometrického plánu.

 

Zdroj: Zákon č. 212/2018 Z. z, Vyhláška č. 263/ 2018 Z.z, Ľubomíra Šoltysová, LPO ÚGKK SR