0918 846 327
Partizánske
info@byvajtevovlastnom.sk

Reklamačný poriadok

spoločnosti Vlastné bývanie s.r.o.

Vlastné bývanie s.r.o., so sídlom Topoľčianska 3213/23
Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01,  IČO: 54 505 593, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 159733/B (ďalej len „Realitná kancelária“) vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti Realitnej kancelárie a klienta (spotrebiteľa) v rámci reklamačného konania.

Spotrebiteľom sa v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v platnom znení rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Spotrebiteľ má právo reklamovať službu poskytnutú Realitnou kanceláriou v pobočke Realitnej kancelárie na adrese v Partizánskom, prípadne písomne na adrese: Vlastné bývanie s.r.o., Topoľčianska 3213/23
Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady poskytnutej služby.
Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby. Realitná kancelária nezodpovedá za konanie tretích osôb, s ktorým spotrebiteľ uzatvoril zmluvu na základe služieb poskytnutých Realitnou kanceláriou. Taktiež Realitná kancelária nezodpovedá za neplnenie zmluvných povinností a/alebo za vadné plnenie zmluvných povinností ktoroukoľvek zmluvnou stranou zmluvy, ktorú sprostredkovala Realitná kancelária.

Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. V prípade odstrániteľných vád má spotrebiteľ v zmysle § 622 Občianskeho zákonníka právo na odstránenie vady, právo na opätovné poskytnutie reklamovanej služby, ak tým Realitnej kancelárii nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady. V prípade neodstrániteľných vád má spotrebiteľ právo na opätovné poskytnutie služby, právo odstúpiť od zmluvy alebo právo na primeranú zľavu z ceny za poskytnutú službu.

Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na opätovné poskytnutie služby.

Realitná kancelária pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí reklamácie. Realitná kancelária je povinná vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Realitná kancelária porušila jeho práva. Žiadosť o nápravu môže spotrebiteľ podať aj prostredníctvom e-mailu na adresu: info@byvajtevovlastnom.sk

Ak Realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporu, vedeného Ministerstvom hospodárstva SR:

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:

Platforma na riešenie sporov on-line

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.5.2020