0918 846 327
Partizánske
info@byvajtevovlastnom.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky pre Zmluvy o sprostredkovaní
spoločnosti Vlastné bývanie s.r.o.

Článok I.
Základné ustanovenia

1. Predmetom Zmluvy o sprostredkovaní je záväzok sprostredkovateľa, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť kúpnu zmluvu, nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, alebo zmluvu o budúcej nájomnej zmluve (ďalej iba sprostredkúvanú zmluvu) s treťou osobou, pričom záujemca sa za toto sprostredkovanie zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu).

2. Zmluva o sprostredkovaní obsahuje základné náležitosti, a to označenie zmluvných strán, predmet zmluvy, popis predmetnej nehnuteľnosti, požadovanú kúpnu cenu alebo požadovanú cenu nájmu, spôsob sprostredkovania (exkluzívne alebo neexkluzívne sprostredkovanie), výšku a splatnosť provízie pre sprostredkovateľa. Na ostatné práva a povinnosti zmluvných strán osobitne neupravené Zmluvou o sprostredkovaní sa vzťahujú tieto Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

3. Sprostredkovateľ neručí za to, že predmetná nehnuteľnosť bude za cenu požadovanú záujemcom podľa Zmluvy o sprostredkovaní aj skutočne predaná alebo prenajatá, a preto sprostredkovanie uzavretia sprostredkúvanej zmluvy za vyššiu alebo nižšiu cenu nie je porušením záväzku sprostredkovateľa podľa Zmluvy o sprostredkovaní. Po vzájomnej dohode sprostredkovateľa a záujemcu možno v priebehu trvania Zmluvy o sprostredkovaní meniť kúpnu cenu alebo cenu nájmu, a to v závislosti od ponuky a dopytu, bez toho, že by bolo potrebné vyhotoviť písomný dodatok k Zmluve o sprostredkovaní. Konečná požadovaná kúpna cena, alebo požadované nájomné predmetu sprostredkovania je tá suma, na ktorej sa záujemca dohodol s treťou osobou pri podpise sprostredkúvanej zmluvy.

4. Sprostredkovateľ bude nehnuteľnosť ponúkať na trhu za cenu požadovanú záujemcom, zvýšenú o sumu provízie, dohodnutej medzi sprostredkovateľom a záujemcom v Zmluve o sprostredkovaní. V prípade sprostredkovania prenájmu nehnuteľnosti záujemca berie na vedomie, že výška provízie predstavuje sumu rovnajúcu sa jednomesačnému nájomnému.

Článok II.
Provízia

1. Výška a splatnosť provízie je dohodnutá v Zmluve o sprostredkovaní.

2. Provízia sprostredkovateľa je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. V prípade ak je sprostredkovateľ platca DPH bude k provízii pripočítaná aj DPH, a to vo výške podľa platných predpisov SR v čase uzavretia sprostredkúvanej zmluvy.

4. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj za predpokladu, že k uzavretiu sprostredkúvanej zmluvy došlo do 6 mesiacoch po skončení platnosti Zmluvy o sprostredkovaní, ak k uzavretiu sprostredkúvanej zmluvy došlo v súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa.

5. V dohodnutej provízii sú zahrnuté všetky náklady za úkony sprostredkovateľa uvedené v Článku III bod 2. týchto zmluvných podmienok.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje riadne vykonať sprostredkovanie, priebežne informovať záujemcu o stave sprostredkúvanej záležitosti a zabezpečiť aj právny servis predstavujúci písomné vyhotovenie sprostredkúvanej zmluvy.

2. Sprostredkovateľ vykoná pre záujemcu tieto úkony:
a) inzerovanie ponúkanej nehnuteľnosti
b) rokovanie s treťou osobou vrátane poskytovania informácii a fotodokumentácie o predmetnej nehnuteľnosti,
c) nakontaktovanie tretej osoby so záujemcom,
d) dohodnutie kúpnej ceny, spôsobu a lehoty jej úhrady, v súlade s vopred udelenými pokynmi záujemcu,
e) písomné vypracovanie právneho úkonu – rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpnej zmluvy (vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností), nájomnej zmluvy,
f) úhradu nákladov za úradné overenie pravosti podpisov na rovnopisoch zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ak celkový počet overených podpisov nepresiahne počet 20 ks,
g) úhradu správneho poplatku za Návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, s výnimkou poplatku za žiadosť o urýchlený vklad práva do katastra nehnuteľností

3. V prípade, ak sa sprostredkovateľ so záujemcom nedohodne inak, sprostredkovateľ vykoná úkony podľa písm. e) až g) v bode 5 tohto článku týchto podmienok až po zložení rezervačného poplatku zo strany tretej osoby ako záujemcu o kúpu nehnuteľnosti. Výber osôb, ktoré právne úkony podľa bodu 5 písm. e) až g) zabezpečia, zostáva výlučne v právomoci sprostredkovateľa. Ak záujemca výslovne požiada o vykonanie niektorého z uvedených úkonov inú osobu než osobu podľa výberu sprostredkovateľa, uhrádza všetky náklady a poplatky spojené s týmito úkonmi záujemca.

4. Sprostredkovateľ nehradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku (napr. za účelom poskytnutia hypotekárneho úveru alebo iného úveru bankou alebo nebankovou finančnou inštitúciou).

5. Záujemca sa zaväzuje poskytnúť sprostredkovateľovi v požadovanom rozsahu a lehotách všetky potrebné podklady a nevyhnutné informácie majúce vplyv na sprostredkovanie, pričom záujemca zodpovedá za ich úplnosť a správnosť. V prípade nedodržania týchto povinností záujemcom, znáša záujemca všetky právne dôsledky porušenia tejto povinnosti a zaväzuje sa uhradiť sprostredkovateľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace so sprostredkovaním.

6. V prípade odstúpenia záujemcu od sprostredkovateľom sprostredkovanej zmluvy, platne uzavretej s treťou osobou, je záujemca povinný uhradiť sprostredkovateľovi všetky jeho preukázateľne vynaložené výdavky, ktoré mal na činnosť vykonávanú podľa zmluvy o sprostredkovaní.

7. Záujemca sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám žiadne informácie získané v súvislosti so zmluvou o sprostredkovaní bez súhlasu sprostredkovateľa.

8. Záujemca, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje povinnosť povinnej energetickej certifikácie, je povinný sprostredkovateľovi uviesť ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom aj ukazovateľ integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť nehnuteľnosti (stavby), na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát. V prípade porušenia tejto povinnosti znáša následky záujemca.

Článok IV.
Zánik zmluvy o sprostredkovaní

1. Ak v Zmluve o sprostredkovaní nie je dohodnuté inak, Zmluva o sprostredkovaní zaniká:
– splnením predmetu zmluvy,
– v prípade, ak je Zmluva o sprostredkovaní uzatvorená na dobu určitú, uplynutím dohodnutého času, ak zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania, nie je uzavretá v čase určenom v zmluve o sprostredkovaní,
– písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
– písomnou výpoveďou, ak je Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú (výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane.
– stratou živnostenského oprávnenia sprostredkovateľa na realitnú činnosť.

2. Zánikom Zmluvy o sprostredkovaní právo sprostredkovateľa na províziu nezaniká, ani sa ním nezabraňuje vo vzniku tohto práva, ak sú na to naplnené podmienky podľa Zmluvy o sprostredkovaní alebo podľa týchto všeobecných zmluvných podmienok.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy o sprostredkovaní sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

2. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne záujemcovi alebo tretej osobe z dôvodu záujemcovho nesplnenia si svojich zákonných povinností alebo povinností dohodnutých v zmysle Zmluvy o sprostredkovaní. Sprostredkovateľ tiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne záujemcovi alebo tretej osobe z dôvodu nesplnenia si zákonných povinností treťou osobou, s ktorou záujemca uzatvoril sprostredkovanú zmluvu alebo z dôvodu nesplnenia si povinnosti treťou osobou, ktorá vyplýva zo sprostredkúvanej zmluvy.

3. Tieto zmluvné podmienky sú platné a účinné odo dňa 27.7.2022

V Bratislave, dňa 27.7.2022

Vlastné bývanie s.r.o.
Ing. Marek Bardoň, konateľ